مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

زمین چمن مصنوعی

زمین چمن مصنوعی