اسامی روسا،معاونین دانشگاه صنعتی اصفهان ومدیران مجتمع آموزشی از بدو مدارس غیر دولتی دانشگاه

اسامی روسا، معاونین دانشگاه صنعتی اصفهان ومدیران مجتمع آموزشی که از زمان غیردولتی شدن مدارس در زمینه مدارس مجتمع مسولیت داشته اند.

نیمه شعبان

ولادت باسعادت آخرین مرد نجات، منبع خیر و برکات، مهدی موعود مبارکباد